เข้าใช้งานไม่ได้

สิงหาคม 15, 2008

44444444444444444444444444444

22222222222

33333333333333

Advertisements

ไม่อยู่นานจะกลับมาสร้าง web ต่อ

คำคมประจำวัน

กันยายน 12, 2007

เศษแก้วที่บาดคม  เศษอารมณ์บาดใจ

“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ดดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื่อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

หยาดเหงื่อพ่อแม่คือหยดหมึกนึกนะลูก
จงเพรียนปลูกวิทยาไว้ถ้ผล
ความรู้เท่านั้นจะบันดล
ให้เป็นคนพ้นปลักอันดักดาน

การคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ 6 ประการ
1.ทำให้เป็นนักเลงการพนัน
2.ทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้
3.ทำให้เป็นนักเลงเหล้า
4.ทำให้เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอม
5.ทำให้เป็นคนหลอกลวงเขาซึ่งหน้า
6.ทำให้เป็นนักเลงหัวไม้

การเที่ยวกลางคืนมีโทษ 6 ประการ
1.ชื่อว่าไม่รู้จักรักษาตัว
2.ชื่อว่าไม่รู้จักรักษาลูกเมีย
3.ชื่อว่าไม่รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติ
4.เป็นที่ระแวงของคนทั้งหลาย
5.มักถูกใส่ความ
6.ได้รับความลำบากมาก

การดื่มน้ำเมามีโทษ 6 ประการ
1.เสียทรัพย์
2.ก่อการทะเลาะวิวาท
3.ถูกติเตียน
4.ไม่รู้จักอาย
5.เกิดโรค
6.ทอนกำลังสติปัญญา

1.แต่งกายไม่สุภาพ
2.เป็นคนเจ้าอารมณ์
3.ประพฤติไม่เรียบร้อย
4.ไม่รับผิดชอบการงาน
5.ชอบนินทา
6.จู้จี้ขี้บ่น
7.วางตัวไม่เหมาะสม
8.คุยมากเกินไป

มาโรงเรียนแต่เช้า            กลับถึงเหย้าเมื่อเย็น
สอนศิษย์ให้คิดเป็น          ทำตัวเช่นที่สอนศิษย์
ไม่ติดสุรา                    ไม่เป็นขี้ยาติดบุหรี
หนี้สินไม่มี                   กินพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อ
ไม่เพ้อเจ้อนินทา             ให้เวลาสอนเพิ่ม
สอนซ่อมเสริมเด้กเรียนช้า   มีเมตตากับทุกคน
ไม่ซุกซนมั่วโลกีย์           ไม่เป็นผีการพนัน
ขยันอบรมศิษย์               เป็นมิตรกับทุกคน
เฝ้าก่นอ่านตำรา              ค้นคว้าหาความรู้
กตัญญูกตเวที                เอื้ออารีมิตรสหาย
ไม่แต่งกายนำสมัย           ทำจิตใจเบิกบาน
พูดอ่อนหวานหน้าฟัง        ยืนเดินนั่งเป็นผู้ดี