การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

กันยายน 9, 2007

“การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ดดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสารทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื่อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง to “การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: